Memory Hospital

Informatii Despre Spital

Programe la care institutia este parte

 • Spitalul respecta Programul National al pacientilor cu dementa;

Institutii partenere

 • Laboratoarele medicale Clinica Sante;
 • Centrul medical Explora RX;

Informatii referitoare la numarul de pacienti tratati pe an

 • In anul 2015 au fost tratati un numar de 119 de pacienti in cadrul Memory Hospital;

Informatii referitoare la numarul de examene paraclinice realizate pe an

 • In anul 2015 s-au efectuat un numar de 1254 de examene paraclinice;

Informatii generale

 • Externarea pacientilor se face la cererea apartinatorilor sau in cazuri de ameliorare;

In dotarea spitalului gasim

 •  Concentratoare de oxigen

 •  Ecograf

 •  Defibrilator cu ECG

 •  Aparate de fizioterapie BTL 5810

 •  Termometre

 •  Tensiometre

 •  Ciocan reflex


Plan de management al spitalului Memory Hospital

Pentru descarcarea planului de management, va rugam sa faceti click aici

Asociaţii pentru îngrijiri şi asistenţă postspitalizare

 • Centrul de asistenta Medico-Sociala Bivolari (Primaria comunei Bivolari, jud. Iasi)
 • Unitatea Medico-Sociala Raducaneni (Primaria comunei Raducaneni, jud. Iasi)

Programări

 • Telefonic, de luni până vineri în intervalul orar 08:00-20:00
 • La biroul de internări la numărul de telefon 0232 216 161
 • Direct la cabinetul medicilor spitalului, telefon 0232 216 161

Sistem de programare a internarile pentru bolnavii cronici

Pentru descarcarea procedurii, va rugam sa faceti click aici

Drepturile pacientilor

 • Drepturile pacientilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 si Normele de Aplicare prin Ordinul Ministerului Sãnãtãtii Publice nr. 386/2004;
 • Pacientii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltã calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare si materiale ale unitãtii;
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoanã umanã fãrã nici o discriminare.

Dreptul pacientului la informatia medicalã

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza;
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitãtii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sãnãtate;
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sã le respecte pe durata spitalizãrii;
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stãrii sale de sãnãtate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecãrei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului si nerespectarea recomandãrilor medicale, precum si cu privire la datele despre diagnostic si prognostic;
 • Pacientul are dreptul de a decide dacã doreste sau nu sã fie informat în cazul în care informatiile prezentate de cãtre medic i-ar cauza suferintã psihicã;
 • Informatiile se aduc la cunostinta pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaste limba românã, informatiile i se aduc la cunostintã în limba maternã ori în limba pe care o cunoaste sau, dupã caz, se va cãuta o altã formã de comunicare;
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sã nu fie informat despre situatia sa medicalã si de a alege o altã persoanã care sã fie informatã în locul sãu;
 • Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, dar numai cu acordul pacientului;
 • Pacientul are dreptul sã solicite si sã primeascã, la externare, un rezumat scris al investigatiilor diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizãrii;

Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privatã a pacientului

 • Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidentiale, chiar si dupã decesul acestuia.
 • Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi dã consimtãmântul explicit sau dacã legea o cere în mod expres.
 • În cazul în care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati în tratamentul pacientului, acordarea consimtãmântului este obligatorie.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec în viata privatã, familialã, a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor în care aceastã imixtiune influenteazã pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu consimtãmântul pacientului.
 • Sunt considerate exceptii cazurile în care pacientul reprezintã pericol pentru sine sau pentru sãnãtatea publicã.

Drepturile pacientului la tratament si îngrijiri medicale

 • În cazul în care furnizorii sunt obligati sã recurgã la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în numãr limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale.
 • Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreazã de cãtre Ministerul Sãnãtãtii si se aduc la cunostinta publicului.
 • Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacã existã conditiile de dotare necesare si personal acreditat corespunzãtor.
 • Se excepteazã de la prevederile art.253 din Legea 46/2003 cazurile de urgentã apãrute în situatii extreme.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în mãsura posibilitãtilor, va fi creat mediul de îngrijire si tratament cât mai aproape de cel familial.
 • Personalul medical sau nemedical din unitãtile sanitare nu are dreptul sã supunã pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta sã îl recompenseze altfel decât prevãd reglementãrile de platã legale din cadrul unitãtii respective.
 • Pacientul poate oferi unitãtii unde a fost îngrijit donatii, cu respectarea legii.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pânã la ameliorarea stãrii de sãnãtate sau pânã la vindecare.
 • Continuitatea îngrijirilor se asigurã prin colaborarea si parteneriatul dintre diferite unitãti medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicinã generalã, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupã externare pacietii au dreptul la servicii comunitare disponibile.
 • Pacientul are dreptul sã beneficieze de asistentã medicalã de urgentã si de servicii farmaceutice, în program continuu.
 • Cu exceptia orelor de vizitã medicalã, pacientul are libertatea de deplasare nerestrictionata, cãtre serviciile oferite de spital, în interiorul spitalului, iar în curtea spitalului, supravegheat de personalul desemnat (datoritã patologiei specifice).

Obligatiile pacientului

 • Sã respecte regulile ce se aplicã în spital (Regulamentul intern);
 • Sã pãstreze ordinea, linistea si curãtenia în spital;
 • Sã respecte programul de vizite si de masã precum si circuitele functionale din spital;
 • Sã nu deterioreze bunurile din spital;
 • Sã respecte indicatiile terapeutice ale medicului pe perioada internãrii;
 • Sã nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor sefi de sectie;
 • Sã nu pãrãseascã spitalul;
 • Sã pãstreze si sã predea în bune conditii echipamentul de spital si lenjeria de pat primate pentru sederea în spital;
 • Se interzice complet fumatul în unitatea sanitarã, având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 art.3.Documente necesare pentru internare

Va reamintim ca pentru internare este bine sa va prezentați aducând următoarele documente:

 • Buletinul de identitate/cartea de identitate
 • Cardul de sănătate
 • Biletul de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist
 • Talon de pensie (pentru pensionari)
 • Eventuale documente medicale anterioare
 • Eventuale documente medicale anterioare
 • Copii ale scrisorilor medicale/bilete de externare pentru alte boli ale pacientului
 • Copii ale scrisorilor medicale/bilete de externare pentru diagnosticul de demenţă
 • Copii ale investigaţiilor efectuate

Condiţii la externarea pacientului

 • Pacientul / aparținătorul va fi anunțat cu minim 48 de ore cu privire la data externării
 • Pacientul trebuie sa prezinte cardul de asigurat de sănătate eliberat de CNAS

Documentele care sunt înmânate pacientului la externare

 • I se eliberează de către medicul curant scrisoare medicală/bilet de ieşire adresată medicului de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, care va conţine, după caz, evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării, indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului);
 • Recomandări privind regimul igieno-dietetic de urmat;
 • Recomandări privind un stil de viaţă sănătos;
 • Reţete compensate/gratuite dacă persona este asigurată şi dacă a primit aprobarea CJAS privind prescrierea respectivelor medicamente;
 • I se recomandă îngrijire medicală la domiciliu (dacă este cazul).

Situația externării

 • Externat (vindecat, ameliorat, agravat, staționar, decedat)
 • La cerere, transfer
 • In cazul externării la cererea pacientului acesta va solicita in scris acest lucru, menționând ca solicita externarea contrar avizului medical.

Structura aprobata a spitalului de catre Ministerul Sanatatii

Pentru a descarca structura spitalului faceti click aici

Codul de conduita etica

Pentru a descarca codule de conduita etica faceti click aici

Chestionar evaluare pacienti

Pentru a descarca chestionarul de satisfactie faceti click aiciDespre noi  |  Servicii  |  Beneficii  |  Echipa de specialisti  |  Info Spital  |  Galerie foto  |  Cariere  |  Contact
copyright ©2021 Memory Hospital | All rights reserved